Author: Brad Thomas

The Acts of the Apostles, chapter 9.

The Acts of the Apostles, chapter 8.

The Acts of the Apostles, chapters 6 and 7.

The Acts of the Apostles, chapter 5.

The Acts of the Apostles, chapter 4.

The Acts of the Apostles, chapter 3.

The Acts of the Apostles, chapter 2.

The Acts of the Apostles, chapter 1.

The Revelation of Apostle, Disciple, John, chapter 22.

The Revelation of Apostle, Disciple, John, chapter 21.

The Revelation of Apostle, Disciple, John, chapters 19 and 20.

The Revelation of Apostle, Disciple, John, chapter 18.

The Revelation of Apostle, Disciple, John, chapters 16 and 17.

The Revelation of Apostle, Disciple, John, chapters 14 and 15.

The Revelation of Apostle, Disciple, John, chapters 12 and 13.

The Revelation of Apostle, Disciple, John, chapters 10 and 11, and Zechariah chapter 4, and The Book of Daniel chapter 12.

The Revelation of Apostle John, chapters 8 and 9. With a revisitation to chapter 6.

The Revelation of Apostle John, chapter 7.

The Revelation of Apostle John, chapter 6.

The Revelation of Apostle John, chapters 4 and 5.

The Revelation of Apostle John, chapter 3.

The Revelation of Apostle John, chapters 1 and 2.